Alternative content

Get Adobe Flash player

 
FAQs
 
Q1 ทำไมต้องเรียน FM ที่จุฬาฯ
A1

  หลักสูตร FM ที่จุฬาฯ เป็นการผสมผสานองค์ความรู้สากลจากต่างประเทศและองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและวิจัยการปฏิบัติงานด้าน FM ในประเทศไทย จึงเป็นหลักสูตรฯที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริงมากกว่าหลักสูตรของที่อื่น - หลักสูตร FM ที่จุฬาฯ ไม่ได้ต้องการฝึกหัดผู้ที่จะไปเป็นผู้จัดการอาคาร แต่มุ่งเน้นที่การยกระดับความรู้และความสามารถของการเป็นผู้บริหารงานด้านกายภาพในระดับสูงของแต่ละองค์กรที่จะสามารถต่อเชื่อมแนวคิดและวิธีปฏิบัติกับการบริหารธุรกิจของทุกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว หาเรียนจากที่อื่นไม่ได้

หลักสูตร FM ที่จุฬาฯ เป็นการดำเนินการทางวิชาการอย่างจริงจังและแท้จริงโดยมีคณาจารย์ที่เป็นบุคลากรประจำของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาทางด้านนี้มาโดยตรงทั้งในระดับปริญญาเอกและปริญญาโทเป็นผู้ดูแล สอนและอำนวยการหลักสูตรเป็นการเฉพาะและเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาที่เน้นเพื่อให้เกิดการปฏิบัติได้จริงในการทำงานและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทุกด้าน ทางหลักสูตรฯยังได้มีการเชิญวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามาร่วมในการบรรยายและให้ความรู้แก่นิสิตด้วย วิทยากรที่ทางหลักสูตรฯ เชิญมาล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงนักวิชาการในระดับเชี่ยวชาญข้ันสูง

หลักสูตร FM ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนชั้นสูงของสถาบันเก่าแก่ที่สำคัญเป็นลำดับต้นของประเทศไทย ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ นิสิตผู้เข้าศึกษาทุกคนจะได้รับความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันหลักแห่งนี้

หลักสูตร FM ของจุฬาฯ เป็นหลักสูตรที่มีเครือข่ายของผู้ทำงานระดับบริหารในสายFacility/Property Management ที่กว้างขวางที่สุด นิสิตจะได้รับประโยชน์จากเครือข่ายนี้ทั้งในการได้รับข้อมูลที่จะใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ โอกาสงานในอนาคตการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงานทั้งในระหว่างศึกษาและเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

ที่ผ่านมา ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในลำดับที่สูงขึ้น รวมทั้งได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นนอกจากนี้หลักสูตรฯและมหาบัณฑิตจากหลักสูตรฯ ต่างได้รับความน่าเชื่อถือจากบริษัทด้าน Facility Management Facility services และ Property Management ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทชั้นนำของประเทศ ตลอดจนบรรษัทระดับนานาชาติที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยที่ล้วนต้องการจะรับให้เข้าทำงานในหน่วยงานทันที ตลอดจนความสามารถในการเขียนหนังสืออันเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวชั้นจากระดับจัดการและปฏิบัติการไปสู่ระดับความเป็นผู้บริหาร

Q2 ทำไมเรียน FM ที่จุฬาฯ ต้องทำวิทยานิพนธ์ด้วย
A2

เหตุที่นิสิตในหลักสูตร FM ต้องทำวิทยานิพนธ์ ก็เพื่อพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถในระดับผู้บริหารงานด้านกายภาพ (Executive for facility/property) เพราะกระบวนการของการทำวิทยานิพนธ์เป็นกระบวนการที่ช่วยพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical ability) การสังเคราะห์ (Synthesis)การคิดและการสื่อสารอย่างเป็นระบบตลอดจนความสามารถในการเขียนหนังสืออันเป็นสิ่งสำคัญในการก้าวชั้นจากระดับจัดการและปฏิบัติการไปสู่ระดับความเป็นผู้บริหาร

Q3 การทำวิทยานิพนธ์ยากเกินไปใช่หรือไม่ และทำอย่างไร
A3

การทำวิทยานิพนธ์อาจเป็นเรื่องใหม่ของหลายคน แต่ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความพยายาม เห็นได้จากที่หลักสูตรฯ มีผู้สำเร็จการศึกษาโดยผ่านการทำวิทยานิพนธ์มาแล้วกว่า 4 รุ่นต่อเนื่องกัน โดยเฉลี่ยหลักสูตรฯ มีอัตราส่วนผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมการทำวิทยานิพนธ์ใน18 เดือน ประมาณร้อยละ 95

Q4 เรียน FM ที่จุฬาฯ ยากกว่าเรียนที่อื่นใช่หรือไม่
A4

นิสิตจะได้ใช้เวลาในการพัฒนาทักษะความสามารถในการค้นคว้า กำหนดโครงการสร้างแผนธุรกิจ (Business plan) วิเคราะห์และสังเคราะห์ ตลอดจนการนำเสนอแนวคิด(Initiative) ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้บริหารและชี้นำแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรกายภาพขององค์กร แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถของผู้ที่จะศึกษาพร้อมกับทำงานไปด้วย ดังตัวอย่างที่ได้เห็นจากการมีนิสิตที่สำเร็จการศึกษามาแล้วเป็นจำนวนมาก

Q5 เรียน FM ที่จุฬาฯ มีไปดูงานหรือไม่
A5

แม้ว่าการดูงานในต่างประเทศจะไม่ได้เป็นเรื่องที่กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน แต่ที่ผ่านมาหลักสูตรฯ ก็ได้มีการจัดการเดินทางไปดูงานในต่างประเทศมาต่อเนื่องทุกปี โดยนิสิตที่ละรุ่นจะเป็นผู้ร่วมกันเลือกและกำหนดประเทศและสถานที่ดูงานที่ผ่านมานิสิตหลักสูตร FM ได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตาและเรียนรู้การปฏิบัติงาน FM ในหลายประเทศ ที่ผ่านมาได้แก่ ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ ญี่ปุ่น อังกฤษ และออสเตรเลียโดยสถานที่ที่ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน ได้แก่ Science Park of Hong Kong, Tokyo Metropolitan Office, Office of Mayor of London, The Oval Cricket ground, Melbourne International Airport, University of Melbourne และ Federation Square of Melbourne

Q6 อะไรคือความพิเศษของเรียน FM ที่จุฬาฯ
A6

ความพิเศษของการเรียน FM ที่จุฬาฯ ได้แก่ การมีโอกาสที่จะได้พบและเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์และเป็นผู้บริหารระดับสูงในงานด้านนี้ เช่นจาก Siam Paragon, Platinum Fashion Mall, CP Land, Tesco-Lotus, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, Jones Lang LaSalle, CB-Richard Ellis, Plus Property และอื่นๆ อีกมาก การสร้างโอกาสในการทำงานจากศิษย์เก่า รุ่นพี่ เพื่อนร่วมชั้นวิทยากร และเครือข่ายของหลักสูตรฯ การเข้าถึงผลงานวิจัยล่าสุดทางด้าน FM ในประเทศไทย และที่สำคัญการได้ความยอมรับในทางด้านวิชาการจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Q7 จะเข้าเรียน FM ที่จุฬาฯ ต้องเตรียมตัวอย่างไร
A7

  

คุณสมบัติเบื้องต้น

1.1   สำเร็จปริญญาบัณฑิต ทุกสาขา  หรือเทียบเท่า

1.2   คุณสมบัติอื่นๆเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยและภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งประกาศทุกปี หรือคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้

คุณสมบัติเฉพาะ

2.1   ได้แต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือได้แต้มเฉลี่ยสองปีสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.80 สำหรับหลักสูตรในระบบหน่วยกิต หรือได้คะแนนเฉลี่ยเฉพาะสองปีสุดท้ายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 สำหรับหลักสูตรในระบบร้อยละ

2.2    การมีประสบการณ์จากการปฏิบัติวิชาชีพ ถือเป็นส่วนสนับสนุนในการพิจารณาคัดเลือก

เอกสารการสมัครสอบ

1.ใบสมัคร

2.เอกสารระบุ หัวข้อเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ที่นำไปสู่งานวิจัยและวิทยานิพนธ์  โดยระบุความเป็นมาในการศึกษา  และวัตถุประสงค์การศึกษา  พิมพ์ในกระดาษ A4 ไม่เกิน 5 แผ่น  ระบุชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร  ไว้ที่มุมบนขวาของ   หน้าแรก

ใบรับรอง (Recommendation) จำนวน 2 ฉบับ โดยผู้รับรอง 2 ท่าน (เป็นผู้รับรองจากสถาบันการศึกษา และ/หรือ ผู้รับรองจากสถานที่ทำงาน)

3.ใบรับรองสภาพนิสิตจากสถาบันการศึกษา สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย

4.ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ระดับปริญญาบัณฑิต 

5.ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ CU-TEP หรือ TOEFL ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี ถึงวันสมัคร

6.ใบแสดงผลการทดสอบภาษาไทยของศูนย์ทดสอบทางวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

 
 
Facility Management
254 Phyathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +662-218-4370-2, Fax: +662-218-4302
Copyright © 2010 Faculty of Architecture,Chulalongkorn University